คณะทำงาน


ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ

หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 2900

ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ

หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 2900

ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 2900

ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 2900

ดร.ภก.ธนเทพ วณิชยากร

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 8801

ดร.ภก.ธนเทพ วณิชยากร

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 8801

CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)