เกี่ยวกับโครงการ

อ่านแล้ว 225 ครั้ง

การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จึงมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพและการแข่งขันกีฬามวลชนและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จำนวนนักวิ่งในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า จาก 5 ล้านคน ใน พ.ศ. 2549 เป็น 15 ล้านคน ใน พ.ศ. 2560 ในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนนทั้งหมด 1,419 รายการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 27 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะที่มีเหตุการณ์ที่นักวิ่งหมดสติ 43 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 22 ราย ขณะวิ่ง ในด้านการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชนในประเทศไทย พบว่า ยังขาดความสอดคล้องของคู่มือการจัดงาน การกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางการแพทย์ ความชัดเจนในความรับผิดชอบและการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ จึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย


- คลิกที่นี่ - เพื่อดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ 


CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)