ภาคีเครือข่าย

อ่านแล้ว 280 ครั้ง

รายชื่อภาคีเครือข่าย

 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)
 2. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
 3. กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 4. กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 5. ดร.นพ.เกษม ใช้คล่องกิจ Medical Director งานวิ่งบางแสน 21 และทีมแพทย์งานวิ่งบางแสน 42
 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
 10. กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 11. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 12. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค)
 13. สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 14. สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
 15. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
 16. สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA)
 17. MICE & Communication Co.,Ltd.
 18. บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
 19. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 20. Park Run Thailand
 21. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 22. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
 23. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 24. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 25. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 26. เทศบาลนครเชียงใหม่
 27. เทศบาลนครสงขลา
 28. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 29. เทศบาลนครยะลา
 30. เทศบาลนครขอนแก่น
 31. เทศบาลนครนครราชสีมา
 32. เทศบาลนครอุดรธานี
 33. เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
 34. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม จังหวัดพัทลุง
CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)