อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ผู้ดูแลมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในงานวิ่งประเภทถนน และการสอบสวนโรคประจำจังหวัด รุ่นที่ 2


อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ผู้ดูแลมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในงานวิ่งประเภทถนน และการสอบสวนโรคประจำจังหวัด รุ่นที่ 2

รายชื่อวิทยากร

1. นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

2. นางณัฏฐกา กิจสมมารถ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

3. รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)

4. นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย

5. ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. ดร.ภก.ธนเทพ วณิชยากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

8. ดร.สมพร ส่งตระกูล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

9. ดร.นพ.เกษม ใช้คล่องกิจ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

10. ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

11. ดร.นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

12. นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลยันฮี

13. รศ.นพ.สมชาย ยงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

14. ว่าที่ร้อยตรีการันต์ ศรีวัฒนบูรพา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

1. แพทย์หญิงวราพร หวังวิบูลย์ชัย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

2. นายแพทย์อรรถพร ศิริบูรณานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

3. นายแพทย์ธราวิทย์ อุปพงษ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

4. แพทย์หญิงณัฐธยา ช่อไม้ นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

5. นายแพทย์สุรชัย ลีวะพงษ์เพียร นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

6. แพทย์หญิงภัทรา สนหอม นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

7. แพทย์หญิงทัตยา ผิวหอม นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

8. แพทย์หญิงธิดาภรณ์ เปล่งอุดมกิจ นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. นายแพทย์จตุพร ทิพยทิฆัมพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6จังหวัดชลบุรี

10. นายแพทย์วศิน สุขุมภาณุเมศร์ นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

11. นายแพทย์ปรีดา ตั้งจิตเมธี นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

12. นายแพทย์มนัส สุหา นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)