การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดงานกีฬามวลชน ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ “จากคู่มือสู่การปฎิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการจัดงานวิ่งถนน”


กิจกรรมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดงานกีฬามวลชน ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ “จากคู่มือสู่การปฎิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการจัดงานวิ่งถนน” ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อวิทยากร

  1. ว่าที่ ร.ต.การันต์ ศรีวัฒนบูรพา  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  2. คุณบุญยะลาภ บุญยะลาโภ     สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย  
  3. คุณศตพร มณีเชษฐา             สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย  
  4. คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ     สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย
  5. นายแพทย์กฤษฎา สาเขตร์      โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  6. ดร.พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล        คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  7. นายแพทย์เอนก สุภาพ          โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  8. นายธีรดนย์ คงส์ธีรัตนตระกูล   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  9. ดร.ภก ธนเทพ วณิชยากร       โครงการ สถาบันนโยบายสาธารณะ
  10. ดร.นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย     โครงการ สถาบันนโยบายสาธารณะ
CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)