อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ผู้ดูแลมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในงานวิ่งประเภทถนน และการสอบสวนโรคประจำจังหวัด รุ่นที่ 1


อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ผู้ดูแลมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในงานวิ่งประเภทถนน และการสอบสวนโรคประจำจังหวัด รุ่นที่ 1

รายชื่อวิทยากร

 1. นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด  ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค
 2. ดร.นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์  รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค
 3. นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กรมอนามัย
 4. ดร.นพ.เกษม ใช้คล่องกิจ  ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และ Medical Director งานวิ่ง  โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
 5. รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา  ผู้อำนวยการ  ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย
 6. นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร  นายกสมาคม  สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA)
 7. ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย  อาจารย์ประจำหลักสูตร  สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. รศ.นพ.สมชาย ยงศิริ  อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา  อายุรแพทย์โรคหัวใจ  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลยันฮี
 10. ว่าที่ร้อยตรีการันต์ ศรีวัฒนบูรพา  ผู้ชำนาญการงานประสานการแพทย์ฉุกเฉิน  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 11. นางสาวฐิติพรรณ นาคภิบาล  พยาบาลวิชาชีพ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 12. ดร.สมพร ส่งตระกูล  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
 13. ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
 14. ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
 15. รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 1. แพทย์หญิง ตุลยา ดิเรกวุฒิกุล  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
 2. แพทย์หญิง ฐิติกาญจน์ ผสมบุญ  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 3. นายแพทย์ อภิวัฒน์ ศรีสิงห์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 4. นายแพทย์ ธีรพจน์ ฟักน้อย  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
 5. นายแพทย์ ปฐมพงศ์ ชูวิทย์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
 6. อ.ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์  อาจารย์  มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 7. นายแพทย์ พิวานนท์ พรมนิเทศ  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 8. แพทย์หญิง เสาวนีย์ วิบุลสันติ  ผู้อำนวยการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 9. แพทย์หญิง ปิยะนาถ จันทรศัพท์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 10. แพทย์หญิง พรธีรา พรหมยวง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 11. นายแพทย์ กรีฑา คำเนียม  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 12. นายแพทย์ ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์  แพทย์ปฏิบัติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 13. นายแพทย์ เบญจวุฒิ ครุฑเมือง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 14. นายแพทย์ ธนากร ธนามี  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 15. นายแพทย์ จักรพันธ์ ธรรมเมธากาญจน์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
 16. นายแพทย์ ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 17. แพทย์หญิง วราลักษณ์ ตังคณะกุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
 18. พันตำรวจเอกหญิง ดวงฤทัย โนวฤทธิ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 19. แพทย์หญิง จุติมา แสนคำหมื่น  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 20. นายแพทย์ ปกรณ์พล มงคลวงศ์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 21. แพทย์หญิง รินรดา บุษบาธร  แพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
 22. นายแพทย์ ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 23. แพทย์หญิง วันวิสาข์ กาจกำแหง  แพทย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
 24. แพทย์หญิง ณิชาภัทร ทองธรรมชาติ  แพทย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
 25. นายแพทย์ วิษณุ เกตุรุน  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
 26. แพทย์หญิง วิภาดา ทูลภิรมย์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 27. นายแพทย์ ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
 28. นายแพทย์์ ชัชพล องค์โฆษิต  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
 29. แพทย์หญิง วชิราภรณ์ สตารัตน์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
 30. นายแพทย์ จารุวัฒน์ สำลีพันธ์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษร์ธานี
 31. นายแพทย์ ธวัชชัย ลีลาวิทยานนท์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
 32. นายแพทย์ ธนานันต์ อนันต์ศิริภัณฑ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
 33. นายแพทย์ ชูพงศ์ แสงสว่าง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 34. นายแพทย์ วริษ คุปต์กาญจนากุล  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 35. แพทย์หญิง สุภิสรา เนตรินทร์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
 36. แพทย์หญิง สาธญา บุรี  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 37. แพทย์หญิง พัชรินทร์ แซ่ตั้ง  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 38. แพทย์หญิง วิชญาพร โสภณสุขสถิตย์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
 39. นายแพทย์ อัสมาน อาลี  แพทย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
 40. นายแพทย์ พีระพัตร์ อภัยพงค์  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
 41. แพทย์หญิง มัลลิกา วิศาล  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 42. นายเฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร  Senior Data Scientist  PTT Digital Solutions Co.,Ltd


รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)