ติดต่อเรา


โครงการการจัดการความปลอดภัยในงานวิ่งกีฬามวลชน

Mass Sport Safety

สถาบันนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-282900-2 โทรสาร 074-282901

Website : https://ppi.psu.ac.th

CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)